Cal fer un recordatori de les Ordenances de Casals i de Tinença d’Animals Domèstics i de
Companyia.
ORDENANÇA REGULADORA DE CASALS
)Es pretén harmonitzar el dret a l’oci i a la festa amb el dret al descans.
)Es fixa l’obligació d’inscriure els casals al REGISTRE MUNICIPAL DE CASALS.
)Per inscriure un casal al Registre Municipal cal presentar:
∗Un  certificat  tècnic  en  què  s’acredite  el compliment de les condicions mínimes
d’habitabilitat i seguretat, i que faja constar l’aforament del local.
∗Una relació d’usuaris del local, amb autorització paterna si són menors.
∗Contracte d’arrendament o escriptura de propietat.
)Està prohibida la venda d’aliments i begudes,  així  com  el  subministrament d’alcohol i
tabac als menors de 18 anys i el consum i tinença de drogues.
)Estableix períodes de descans nocturn: ordinaris, en cap de setmana i en festes.
ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIA
– Els nostres animals no han de causar molèsties al veïnat mitjançant lladrucs, miols, o
sorolls molestos, especialment durant la nit.
– Hem d’impedir quan eixim a passejar amb ells, que depositen les seues defecacions a les
voreres, passeigs, jardins i, en general, en qualsevol altre lloc dedicat al trànsit de peatons.
No hem de dur-los solts, o sense boç si son perillosos.
– No podem tenir animals d’espècies perilloses sense autorització prèvia.
– No hem de maltractar els animals, tot al  contrari, els nostres animals han de rebre de
nosaltres una alimentació adequada, vacunacions i tractaments sanitaris, d’identificació i,
sobretot, afecte.
Trobareu el text de les ordenances a: http://www.betxi.es